Podmínky ochrany osobních údajů

Vážený zákazníku,

 

tato informace o ochraně osobních údajů a soukromí se vztahuje na Vás a na Vaše osobní údaje, protože jste našim zákazníkem. Naše společnost vystupuje jako správce při zpracování Vašich osobních údajů. Chceme Vám vysvětlit jak, budeme používat osobní údaje, které získáme od vás anebo od třetích stran po dobu trvání našeho smluvního vztahu, či po jeho ukončení.

 

Tímto dokumentem si zároveň chceme splnit naši povinnost poskytnout informace podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Identifikační údaje správce údajů:

 

Firemní údaje

MOLPIR GROUP CZ a.s.

Sídlo: Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice

www.molpir.cz

Kontaktní osoba: Iveta Růžičková, gdpr@molpir.cz

 

 1. Typy osobních údajů

Zpracováváme následující údaje:

 • Osobní kontaktní údaje. Například vaše jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, emailová adresa, kontaktní telefonní číslo, datum narození.
 • Pracovní kontaktní údaje. Například adresa firmy, kterou zastupujete, pracovní emailová adresa a telefonní číslo.
 • Smluvní údaje. Například obsah smlouvy uzavřené s naší společností, včetně všech jejích dodatků, rozsah poskytovaných služeb, typ vozidla, jeho označení.
 • Platební informace.
 • Údaje o korespondenci a komunikaci. Jako např. emailová korespondence, internetové datové přenosy a IP adresa.
 • Přístupová práva. Vaše přístupová práva k různým aplikacím v rámci IT infrastruktury.
 • Registrační údaje včetně přístupového hesla.
 • Informace týkající se bezpečnosti.
 • Záznamy z kamerového systému.

 

 1. Účely a cíle zpracování údajů

Vaše údaje budeme zpracovávat k následujícím účelům:

 • Poskytování smluvních služeb. Musíme zabezpečovat evidenci svých klientů ve smyslu zvláštních předpisů. Právním základem je plnění zákonné povinnosti správce údajů.
 • Věrnostní program. Evidence zákazníka a zasílání novinek o nejnovějších nabídkách a službách spojených s členstvím v našem programu. Právním základem je smlouva uzavřená mezi námi a oprávněný zájem správce údajů.
 • Direct marketing. Zabýváme se tím, jak Vám vylepšit rozvoj našich služeb tvorbou nabídek na míru. Právním základem je oprávněný zájem správce údajů.
 • Daně a účetnictví. Za účelem plnění povinností vyplývajících z daňového zákona a jiných předpisů spojených finančním plněním jsme povinni zpracovávat určité osobní údaje. Právním základem je plnění zákonných povinností.
 • Bezpečnost a ohrožení provozovny a sítě. Kontrolujeme funkčnost, bezpečnost a stabilitu provozu naší sítě, které jste účastníkem. Právním základem je plnění zákonných povinností a oprávněný zájem správce údajů.
 • Zároveň máme v naší provozovně nainstalován kamerový systém, který Vás chrání. Právním základem je oprávněný zájem správce údajů.
 • Řešení sporů a vyšetřování přestupků. Můžeme zpracovávat osobní údaje pro účely řešení sporů, stížností anebo právních postupů, anebo pokud máme podezření z přestupku, které bychom chtěli dále prozkoumávat. Právním základem je plnění zákonných povinností a oprávněný zájem správce údajů.
 • Dodržování zákona. Možno budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom dodržovali zákon (např. Shoda vašeho jména se jmény na takzvaných seznamech určených stran a dodržování zákona o praní špinavých peněz) anebo abychom vyhověli soudnímu příkazu.
 • Marketingové souhlasy. Stejně může dojít k využívání i jiných údajů, ale výlučně na základě zvláštního souhlasu, který si od Vás předem vyžádáme. Právním základem je souhlas, který jsme od Vás získali.
 • Zákaznická administrativa. Vedeme si záznamy o všech našich zákaznících a jejich službách. Na základě analýzy našich záznamů také děláme strategická rozhodnutí, nabídky pro naše zákazníky. Právním základem je smlouva uzavřená mezi námi a oprávněný zájem správce údajů.

 

 1. Kdo má přístup k vašim údajům

Provozovatel může sdílet vaše údaje s třetími stranami za následujících okolností: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými třetími stranami, které jednají naším jménem, například s poskytovatelem služeb. V takových případech mohou tyto třetí strany používat vaše osobní údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi pokyny. Smluvně jsme je zavázali, aby dodržovali bezpečnostní pokyny upravující v zákoně. K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci. Přístup mají jen ti, kteří to při své práci potřebují pro výše uvedené účely, a pouze pokud je zaměstnanec vázán povinností mlčenlivosti. Pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, vaše osobní údaje můžeme sdílet například s našimi dodavateli nebo klienty, daňovými úřady, úřady sociálního zabezpečení, orgány činnými v trestním řízení nebo jinými vládními orgány.

 

 1. Umístění vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou umístěny výhradně v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Vaše údaje v našich systémech chráníme v nejvyšší možné míře.

 

 1. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na omezenou dobu a tyto údaje budou vymazány, když již nebudou potřebné pro účely zpracování. Ve většině případů to znamená, že uchováme vaše údaje během trvání Vašeho vztahu s námi. Pokud je to možné, údaje vymažeme ještě během Vašeho vztahu s námi, jakmile již nebudou potřeba. V každém případě, vaše osobní záznamy vymažeme nejpozději do uplynutí zákonných lhůt po skončení smluvního vztahu, pokud legislativa nevyžaduje jejich uchovávání.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat po delší dobu po ukončení vztahu v případě přetrvávajícího právního sporu, nebo pokud jste nám udělily povolení na dlouhodobé uchovávání vašich osobních údajů.

 

 1. Právní základ pro zpracovávání vašich údajů

Ve většině případů zpracováváme vaše osobní údaje na základě toho, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu, který sledujeme, na smluvním základě nebo na základě souhlasu vás jako dotčené osoby. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prokazatelným oznámením na naší webové stránce. V mnoha případech budeme také muset zpracovat vaše osobní údaje na základě zákonné povinnosti ve smyslu zvláštního předpisu. V případě zpracování na základě souhlasu máte vždy možnost svůj souhlas stáhnout.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Je důležité, abyste chápali, že jde o Vaše osobní údaje, které zpracováváme a že chceme, abyste s tím byli srozuměni. I když na zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme vaše povolení, neboť nám to ukládá zákon, nebo zákony spojené s naší smlouvou, v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte spoustu práv. Text nahoře Vám odpoví na většinu vašich otázek.

 

Vaše práva

 

Právo na přístup

 

Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom:

 • Proč zpracováváme vaše osobní údaje
 • Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme
 • S kým vaše osobní údaje sdílíme
 • Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje nebo jaké jsou kritéria pro určení této lhůty
 • Jaké máte práva
 • Odkud vaše osobní údaje získáváme (pokud jsme je nezískali od vás)
 • Pokud zpracovávání zahrnuje automatizované rozhodování (tzv. Profilování)
 • Pokud vaše osobní údaje byly převedeny do země, která je mimo EEA, jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů. Všechny výše uvedené informace jsou dostupné v tomto dokumentu.

Můžete také požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Nicméně, dodatečné kopie budou zpoplatněny.

 

Právo na opravu

Je důležité, abychom měli o vás správné informace, proto Vás žádáme, abyste nás upozornili, pokud je některý z vašich osobních údajů nesprávný, např. pokud jste si změnili jméno nebo pokud jste se přestěhovali.

 

Právo na vymazání

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje nezákonným způsobem, například pokud zpracováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytné nebo bezdůvodně, můžete nás požádat o vymazání těchto údajů.

 

Právo na omezení

Od momentu, kdy jste požádali o opravu vašich osobních údajů nebo pokud jste namítali proti zpracování a do momentu, dokud nebudeme moci problém vyšetřit nebo potvrdit přesnost vašich osobních údajů (nebo je podle vašich pokynů změnit), máte nárok na omezené zpracování. To znamená, že my (s výjimkou uchovávání osobních údajů) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s vaším souhlasem, pokud je to nutné v souvislosti s právními nároky, na ochranu práv někoho jiného, nebo jestliže existuje významný veřejný zájem na zpracování. Můžete také požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.

 

 

Právo namítat

Pokud se domníváte, že nemáme právo na zpracování vašich osobních údajů, můžete proti našemu zpracování namítat. V takových případech můžeme pokračovat ve zpracování pouze tehdy, pokud víme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží vaše zájmy, práva a svobody. Vaše osobní údaje však můžeme vždy zpracovat, pokud je to nutné k určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků

 

Právo na přenos údajů

Můžete požádat o to, aby vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na zpracování na základě souhlasu nebo na splnění smlouvy, byly poskytnuty v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o přenos těchto informací na jiného správce údajů.

 

Stažení souhlasu

Máte právo svůj souhlas stáhnout a my následně zastavíme své zpracovatelské činnosti na základě tohoto právního důvodu. O vašem požadavku / požadavcích budeme také informovat ostatní strany, kterým jsme vaše osobní údaje mohli poskytnout.

V případě pochybností máte právo podat návrh na zahájení řízení na příslušném kontrolním orgánu.

 

Jak si mohu stěžovat ohledně užívání mých údajů nebo jak si uplatním svá práva?

Chcete-li podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným právům, můžete se obrátit na nás na mailové adrese gdpr@molpir.cz a vaše podněty a žádosti budou prověřeny. Pokud s naší odpovědí nebudete spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na příslušném dozorovém orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

 

 1. Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím naší adresy:

MOLPIR GROUP CZ a.s.

Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice

gdpr@molpir.cz