Obchodní podmínky

Společnost MOLPIR GROUP CZ a.s., se sídlem Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka č. 2094, IČO 25828843, vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platné od 25.5.2018:

 

 1. Úvod

 

1.1. Těmito obchodními podmínkami se řídí právní vztahy mezi společností MOLPIR GROUP CZ a.s. (dále jen „prodávající“) a osobou kupující zboží od prodávajícího společnosti MOLPIR, objednané osobně, telefonicky, e-mailem, přes internetový obchod, formou osobního odběru anebo zásilkovou službou (dále jen „kupující“) za předpokladu, že smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím nestanoví něco jiného.

1.2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí všeobecnými obchodními podmínkami a ustanoveními příslušných právních předpisů: zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Způsob objednávání zboží

 

2.1. Kupující může zvolit formu objednání zboží: osobně, telefonicky, e-mailem, poštou anebo přes internetový obchod (http://shop.molpir.sk). V zájmu rychlého a přesného vyřízení Vaší objednávky doporučujeme použít písemnou formu objednávky. Odeslání objednávky je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího.

2.2. Náležitosti objednávky: úplný a přesný název odběratele s fakturační adresou a adresou pro doručení zásilky – kontaktní údaje na odběratele – telefonické, e-mailové, jednoznačná specifikace zboží a množství požadovaných jednotek, – způsob odběru zboží, – u podnikatelských subjektů též IČO, DIČ, při prvním jednání předložení výpisu z OR, případně ŽL.

2.3. Storno objednávky je možné jen v případě, že objednávka nebyla ještě prodávajícím akceptovaná. Storno objednávky musí být zaslané písemně na e-mailovou adresu info@molpir.cz a jeho platnost musí být písemně potvrzená obchodníkem prodávajícího.

2.4. Odesláním objednávky kupující akceptuje všeobecné obchodní podmínky společnosti MOLPIR a reklamační řád prodávajícího ve znění platném v době odeslání objednávky.

2.5. Po přijetí objednávky prodávající zašle na e-mail kupujícího akceptaci objednávky, čímž je uzavřena kupní smlouva mezi těmito dvěma stranami. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat k akceptaci objednávky další potvrzení, v závislosti na charakteru objednávky, anebo neodeslat akceptaci v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu a vyobrazení zboží. Prodávající si taktéž vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí anebo nedodává, dodací doba je delší, než kupující požaduje nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží, anebo služby.

 

 1. Cena a platební podmínky

 

3.1. Kupující je povinen za zboží, které si objednal, zaplatit kupní cenu uvedenou ve faktuře v plné výši a v termínu splatnosti. Cena je uvedená včetně DPH. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zakoupeného zboží, tyto náklady jsou samostatnou položkou objednávky.

3.2. Kupní cenu hradí kupující způsobem úhrady zvoleným v objednávce a to: platbou v hotovosti při osobním odběru zboží v prodejně společnosti, dobírkou zasílatelskou společností prodávajícího anebo poštou, převodem na účet, nebo na základě námi vystavené zálohové faktury.

3.3. Zálohovou fakturu úplnou anebo částečnou a platbu v hotovosti požadujeme: při prvotním odběru zboží, při speciálních objednávkách na zakázku, pokud kupující v době možného odběru zboží má u nás neuhrazené faktury, kterým uplynula doba splatnosti.

3.4. Faktura a dodací list je zasílaný přímo se zbožím, přičemž faktura je řádným daňovým dokladem vystaveným ve smyslu platných českých právních předpisů.

3.5. V případě, že prodávající není schopen zboží dodat za určených podmínek a úhrada zálohové faktury už proběhla, prodávající bezodkladně vrátí celou kupní cenu kupujícímu způsobem dohodnutým mezi smluvními stranami.

3.6. Pokud kupující neuhradí zálohovou fakturu ve lhůtě splatnosti, objednávka bude zrušená a zároveň zanikne obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

3.7. V případě, že kupující neuhradí sjednanou kupní cenu včas a řádně, prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení úroků z prodlení v sazbě 0,05 % denně z dlužné částky až do úplného zaplacení kupní ceny.

3.8. Výhrada vlastnictví U všech obchodů, při kterých nebyla cena za zboží zaplacena, přičemž kupující obdržel zboží, získá kupující vlastnické právo ke zboží až po úplném zaplacení. To platí taktéž pro zboží, které kupující prodal anebo odcizil před jeho zaplacením. Kupující je povinen zboží řádně uskladnit, pojistit a označit jako majetek prodávajícího. Dále je povinen poskytovat součinnost prodávajícímu na jeho výzvu při uplatňování všech opatření, které jsou potřebné na ochranu vlastnického práva prodávajícího. Nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení předmětu koupě přechází na kupujícího odevzdáním předmětu koupě. Prodávající si ponechává vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení kupní ceny a splnění všech dohodnutých podmínek. Kupující nabyde vlastnické právo k dodanému zboží až po zaplacení celé kupní ceny.

 

 1. Dodací lhůta

 

4.1. Zboží, které je v době přijetí objednávky na skladě prodávajícího, bude odeslané kupujícímu do 2 pracovních dní. Dodání zboží, které není skladem, potvrzuje prodávající po zjištění dodacích termínů od svých dodavatelů.

4.2. Dodací lhůta začne plynout dnem uzavření kupní smlouvy, pokud je kupní cena za zboží hrazená v hotovosti, na fakturu anebo na dobírku. Pokud je na zboží vystavena zálohová faktura, termín dodání začne plynout dnem úplného zaplacení a připsaní kupní ceny na účet prodávajícího.

4.3. V případě, že prodávající není schopen dodat zboží v požadovaném termínu, nabídne kupujícímu jiný termín dodání, případně výrobek srovnatelný s původně objednaným. V tomto případě si prodávající vyžádá souhlas kupujícího se změnou objednávky. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodne a kupující od kupní smlouvy odstoupí, tak v případě, že zálohová faktura byla prodávajícímu zaplacená, prodávající se zavazuje vrátit zaplacenou částku do 14 dní od odstoupení od smlouvy.

4.4. V případě požadavku osobního odběru zboží kupujícím přímo v prodejně prodávajícího (uvedené v objednávce) se prodávající zavazuje toto zboží rezervovat po dobu 5 dní od odeslání akceptace objednávky. Pokud do tohoto termínu nedojde k převzetí zboží, kupní smlouva se ruší.

 

 1. Způsob odběru zboží

 

5.1. Prodávající dodá zboží na místo určené kupujícím až po úplném zaplacení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak.

5.2. Možnosti doručení: osobní odběr v prodejně na Technologické 838/14, Olomouc, zaslání zasílatelskou službou Toptrans, Česká pošta (i dobírka) na dohodnuté místo a jiný způsob odběru dohodnutý s obchodním oddělením prodávajícího.

5.3. Dopravní náklady jsou účtované podle platného sazebníku prodávajícího, který je uvedený na stránkách shop.molpir.sk. Tyto náklady, pokud není dohodnuté jinak, nese kupující.

5.4. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo anebo odevzdání zboží dopravci.

5.5. Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zásilku a při zjištění mechanického poškození obalu, případně originální pásky prodejce, musí ještě za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží a vyhotovit záznam o poškození zásilky. Za poškození zásilky po dobu přepravy nese odpovědnost přepravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu, po ukončení škodové události s dopravcem, poskytnuta přiměřená sleva anebo náhradní zboží. Pokud je zásilka v pořádku, kupující podpisem předávacího protokolu dopravci potvrzuje, že zásilku převzal úplnou a nepoškozenou.

5.6. V případě, že zboží při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

5.7. Reklamace poškození zboží, které nebylo zjevné při převzetí, kupující musí uplatnit do 5 pracovních dní od převzetí zboží. Závadu nejdříve prokonzultuje s technickým oddělením prodávajícího tel. 588 504 311 nebo e-mail info@molpir.cz a až po dohodě s pracovníkem tohoto oddělení osobně doručí, případně zašle poškozené zboží na adresu servisního střediska (MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc) na náklady prodávajícího. Při uplatňování reklamace je kupující povinen dodat zboží v originálním balení se všemi doklady (faktura, dodací list, záruční list, návod, ...), které mu byly při prodeji zboží dané prodávajícím. V případě oprávněné reklamace bude kupujícímu zboží vyměněné za nové a bezplatně odeslané zpět. V případě neuznané reklamace kupujícímu budou vyúčtované náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s touto reklamací. Po uplynutí doby 5 pracovních dní, která platí k reklamaci poškozeného zboží při dopravě, prodávající náklady na dopravu nehradí a postupuje podle platného reklamačního řádu. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží není možné uznat.

5.8. Před prvním použitím zboží je kupující povinen si důkladně přečíst návod na obsluhu a následně se jím řídit.

5.9. V případě nákupu zboží vyžadujícího instalaci ve vozidle je nutné, aby kupující pověřil instalací některé z autorizovaných servisních středisek prodávajícího.

 

 1. Záruka a servis

 

6.1. Záruční podmínky a reklamační řád pro kupujícího-spotřebitele, který nakupuje výrobky jako „koncový uživatel“ pro osobní spotřebu i pro podnikatelské subjekty se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

6.2. Prodávajícím poskytnutá záruka se vztahuje jen na výrobní chyby zboží, které nebyly způsobené neodborným a nešetrným zacházením, používáním zboží v rozporu s jeho účelem použití anebo nedodržováním pokynů v návodu, mechanickým poškozením, živelnými pohromami anebo působením jiných nestandardních jevů, například přepětím v rozvodné síti. Důvodem na reklamaci není běžné opotřebení zboží v souvislosti s používáním.

6.3. Kupující může uplatnit reklamaci přímo v servisu prodávajícího (MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, Olomouc) anebo po dohodě zaslat pojištěnou doporučenou zásilkou na tuto adresu se všemi požadovanými doklady, reklamačním protokolem a příslušenstvím k reklamovanému zboží, případně zaslat zboží nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku uvedenému v seznamu zveřejněném na webu prodávajícího: www.molpir.cz anebo v záručním listě.

6.4. K reklamovanému zboží kupující předloží: originál anebo kopii dokladu o koupi zboží (doklad musí být vystavený na jméno reklamujícího), reklamační protokol s uvedením přesného popisu chyby, v případě že se chyba vyskytuje jen občas, musí jednoznačně uvést podmínky, při kterých se projevuje. Reklamované zboží doporučujeme dodat v originálním balení a musí být kompletní, tj. včetně všech kabelů, manuálů, disket, CD, případně jiného příslušenství dodaného se zbožím při koupi.

6.5. Popis reklamace a způsob odstranění chyb zboží řeší reklamační řád, který je neoddělitelnou součástí obchodních podmínek.

 

 1. Záruční podmínky vztahující se na právnické osoby a fyzické osoby podnikatele

 

7.1. Záruční doba na prodávajícím dodané zboží je 12 měsíců.

7.2. Záruční doba na použité zboží a na použité náhradní díly je 6 měsíců.

7.3. Podmínky záruky: a) Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží, tj. že zboží si zachová své dohodnuté anebo obvyklé vlastnosti a funkční způsobilost. b) Přirozené (tj. běžné) opotřebení a poškození zboží v důsledku jeho nesprávného používání anebo nadměrného namáhání kupujícím nepodléhá záruce. c) Prodávající neposkytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží v případě, že vady, které se vyskytly na zboží, vznikly některým z následujících způsobů: - Vada vznikla při zástavbě, resp. přestavbě, přičemž tuto zástavbu nebo přestavbu nevykonala anebo nezkontrolovala některá z prodávajícím doporučených autorizovaných servisních dílen. - S dodaným zbožím se přes písemné upozornění v návodu na obsluhu zboží zacházelo nevhodným, resp. zakázaným způsobem anebo zboží bylo nadměrně namáhané. - Po dodání zboží kupujícímu byly na zboží prováděny úpravy bez předchozího písemného souhlasu výrobce. - Záruka za jakost zboží se dále neposkytuje v případě, že vady byly způsobeny nevhodnou zástavbou, nepřizpůsobením instalace zboží konstrukčním zvláštnostem konkrétní zástavby anebo zástavby vykonané v rozporu s pokyny prodávajícího.

7.4. Záruční doba začíná plynout ode dne dodání zboží.

7.5. Po úspěšné opravě anebo dodání náhradního zboží se záruka na zboží neprodlužuje ani neobnovuje.

7.6. Pokud se jedná o koupi zboží v prodejně prodávajícího, je kupující povinen zkontrolovat kompletnost dodávky a funkčnost kupovaného zboží přímo na místě a zjištěné vady ihned reklamovat u prodávajícího; jinak platí, že zboží je bez vad a schválené kupujícím.

7.7. V případě nefunkčnosti zboží je kupující povinen nechat si zjistit příčinu jeho nefunkčnosti v některém z autorizovaných servisních středisek prodávajícího anebo neprodleně oznámit zjištěnou vadu písemně přímo prodávajícímu. V tomto případě je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad, který prokazuje řádnou zástavbu oprávněným servisním střediskem, anebo kopii faktury o úhradě zástavby.

7.8. Kupující je povinen se v případě výskytu jakékoliv vady zboží obrátit se svojí reklamací této vady přímo na prodávajícího, případně na nejbližší autorizované servisní středisko prodávajícího. Pokud se jedná o zástavbu zboží, např. do stavebního stroje, při které není možné bez vynaložení mimořádných nákladů reklamovat zboží přímo u prodávajícího anebo v jeho autorizovaném servisním středisku, je kupující povinen v tomto případě kontaktovat reklamační oddělení prodávajícího a domluvit s ním způsob, místo a termín obhlídky vadného zboží a jeho případné opravy přímo na místě u kupujícího (tj. např. na stanovišti stroje/zařízení), zároveň uzavřít s prodávajícím dohodu o rozdělení nákladů na tento záruční servisní zásah na zboží mimo obvyklého místa k přijímání reklamací.

7.9. V případě výskytu vady na dodaném zboží v záruční době je prodávající povinen podle své volby kupujícím řádně reklamovanou vadu zboží na své náklady odstranit. V případě, že není možné vadu zboží odstranit, prodávající se zavazuje dodat kupujícímu náhradní zboží za vrácené vadné zboží anebo po vzájemné dohodě s kupujícím poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.10. Kupující se, za účelem odstranění vady dodaného zboží, zavazuje bez zbytečného odkladu odevzdat anebo vrátit reklamované zboží prodávajícímu.

7.11. Existence jakýchkoliv vad na dodaném zboží nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu za zboží dohodnutou kupní cenu, tj. nárok prodávajícího na zaplacení dohodnuté kupní ceny zůstává zachovaný.

7.12. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží v rámci záruční doby zaniknou, pokud se neuplatní v průběhu záruční doby.

 

 1. Záruční podmínky vztahující se na fyzické osoby

 

8.1. Záruční doba na prodávajícím dodané zboží je 24 měsíců.

8.2. Záruční doba na použité prodávajícím dodané zboží a na použité náhradní díly je 12 měsíců.

8.3. Podmínky záruky: a) Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží, tzn., že zboží si zachová svoje dohodnuté anebo obvyklé vlastnosti a funkční způsobilost. b) Přirozené (běžné) opotřebení a poškození zboží v důsledku nesprávného používání anebo nadměrného namáhání nepodléhá záruce. c) Prodávající neposkytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží v případě, že vady, které se vyskytly na zboží vznikly některým z následujících způsobů: - Vada vznikla při zástavbě, resp. přestavbě, přičemž tuto zástavbu nebo přestavbu nevykonala anebo nezkontrolovala některá z prodávajícím doporučených autorizovaných servisních dílen. - S dodaným zbožím se i po upozornění uvedeném v návodu na obsluhu zacházelo nesprávně anebo bylo nadměrně namáháno. - Po dodání zboží kupujícímu byly na zboží vykonané úpravy bez předchozího písemného souhlasu výrobce. - Záruka za jakost zboží se dále neposkytuje v případě, že vady byly způsobené nevhodnou zástavbou, nepřizpůsobením instalace zboží konstrukčním zvláštnostem konkrétní zástavby anebo zástavby vykonané v rozporu s pokyny prodávajícího.

8.4. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím.

8.5. Pokud má koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba plynout až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl na vykonání této služby potřebnou součinnost.

8.6. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady dodaného zboží, tj. ode dne reklamace zboží do dne, kdy byl kupující povinen opravené zboží převzít od prodávajícího po skončení jeho opravy.

8.7. Prodávající se zavazuje vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy si kupující u něho uplatnil svoje právo reklamovat zboží, kdy opravu prodávající vykonal a jakou dobu oprava reklamované vady trvala. 8.8. Pokud dojde ze strany prodávajícího k bezplatné výměně reklamovaného zboží, příp. jeho některé součástky, začne plynout nová záruční doba na toto vyměněné zboží znovu, a to od převzetí nového zboží, příp. jeho součástky, kupujícím.

8.9. Pokud se jedná o koupi zboží v prodejně prodávajícího, je kupující povinen zkontrolovat úplnost a kompletnost kupovaného zboží přímo na místě a zjištěné vady ihned reklamovat u prodávajícího; jinak platí, že zboží je bez závad a je schválené kupujícím.

8.10. V případě nefunkčnosti zboží je kupující povinen nechat zjistit jeho příčinu v některém z autorizovaných servisních středisek prodávajícího anebo bez prodlení oznámit zjištěnou vadu písemně přímo prodávajícímu. V tomto případě je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad, který prokazuje řádnou zástavbu oprávněným servisním střediskem, anebo kopii faktury o úhradě zástavby.

8.11. Kupující je povinen v případě výskytu jakékoliv vady zboží obrátit se se svojí reklamací vady přímo na prodávajícího, případně na místně nejbližší autorizované servisní středisko prodávajícího. Pokud se jedná o zástavbu zboží, např. do stavebního stroje, při které není možně bez vynaložení mimořádných nákladů reklamovat zboží přímo u prodávajícího anebo v jeho autorizovaném servisním středisku, je kupující povinen v tomto případě kontaktovat reklamační oddělení prodávajícího a dohodnout s ním způsob, místo a termín obhlídky vadného zboží a termín jeho opravy přímo v místě u kupujícího (tj. např. na stanovišti stroje/zařízení) a uzavřít s prodávajícím dohodu o rozdělení nákladů na tento záruční servisní zásah na zboží mimo obvyklého místa k přijímání reklamací

8.12. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne odstranitelná vada na dodaném zboží, prodávající se zavazuje tuto vadu bez zbytečného odkladu odstranit kupujícímu bezplatně a řádně. Kupující může namísto odstranění vady zboží požadovat jeho výměnu za stejné zboží bez vad, příp. výměnu jeho součástky, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží anebo závažnost vady. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit kupujícímu reklamovanou vadnou věc za stejnou, novou věc bez vad, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8.13. Pokud se jedná o řádně reklamovanou záruční vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání jeho řádnému užívání kupujícím, má kupující právo na bezplatnou výměnu reklamovaného zboží za stejně zboží bez vad anebo má právo od smlouvy odstoupit. Pokud se jedná o jiné neodstranitelné záruční vady reklamovaného zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.14. Kupující se za účelem odstranění vady dodaného zboží zavazuje bez zbytečného odkladu odevzdat reklamované zboží prodávajícímu za účelem jeho opravy anebo výměny.

8.15. Existence jakýchkoliv vad na dodaném zboží nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu za zboží dohodnutou kupní cenu, tj. nárok prodávajícího na zaplacení dohodnuté kupní ceny zůstává zachovaný.

8.16. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží v rámci záruční doby zaniknou, pokud nejsou uplatněny v průběhu záruční doby.

 

 1. Návod k zástavbě a obsluze zboží

 

9.1. Zástavbu zboží mohou vykonávat a kontrolovat jen prodávajícím schválená autorizovaná servisní střediska.

9.2. Zástavba zboží musí být vykonaná vždy v souladu s dodaným návodem na zástavbu zboží, resp. návodem na obsluhu zboží, a taktéž v souladu s typovým schválením zboží, pokud je pro dané zboží k dispozici. V případě, že platná česká legislativa vyžaduje povinný zápis některých druhů zástavby zboží, je kupující povinen tento zápis zástavby do technického průkazu vozidla vykonat.

9.3. Pokud prodávající dodal zboží kupujícímu i s příslušným návodem k obsluze, je tento pro kupujícího závazný. Kupující je oprávněn vykonat uvedení zboží do provozu a používat dodané zboží jen podle návodu k obsluze.

9.4. Pokud kupující jednal v rozporu s návodem k zástavbě zboží a/anebo návodem k obsluze zboží anebo pokud kupující nevykonal montáž zboží v autorizovaných servisních dílnách, vzniká reálné riziko vzniku škody na zdraví osob a majetku v důsledku takového neodborného použití anebo provozu zboží. V tomto případě prodávající neodpovídá za jakékoliv tímto způsobem vzniklé škody na majetku kupujícího a/anebo třetích osob, škody na zdraví a následné škody. Výlučně kupující bude v tomto případě nést plnou náhradu takto vzniklých škod.

9.5. Prodávající taktéž neodpovídá za případné škody způsobené opotřebováním jednotlivých častí dodaného zboží, pokud se jedná o tzv. „spotřební zboží“ jako jsou například: filtry, řemen pohonu kompresoru, a další komponenty zboží.

 

 1. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 

10.1. S výjimkou upravenou v bodě 10.5. tohoto článku VOP, kupující v internetovém a zásilkovém obchodě má právo odstoupit od smlouvy, kterou tímto způsobem uzavřel s prodávajícím, bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží, přičemž své odstoupení od smlouvy musí prodávajícímu řádně oznámit v uvedené lhůtě písemně. Následně zboží v originálním balení a v nepoškozeném stavu se všemi doklady, které převzal od prodávajícího při koupi zboží, vrátí osobně anebo doporučenou poštou prodávajícímu na své náklady (ne na dobírku) na adresu: MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc. Povinností prodávajícího, po převzetí kompletního a nepoškozeného vráceného zboží, je vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží na účet kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti se zasláním zboží kupujícímu, nese prodávající.

10.2. Kupující přímo v obchodě prodávajícího může vrátit zakoupené a převzaté zboží, které si při koupi prohlédl, případně vyzkoušel, jen se souhlasem obchodníka společnosti MOLPIR. Pokud obchodník prodávajícího souhlasí s takovým vrácením zboží a peněz za nákup zboží, prodávající je oprávněn si vyúčtovat za vrácení peněz kupujícímu manipulační poplatek 5 % z kupní ceny zboží, minimálně 100,- Kč.

10.3. V případě, že s obstaráním zboží, které chce kupující vrátit, vznikly prodávajícímu mimořádné zvýšené náklady oproti ostatnímu zboží, např. z důvodu speciální objednávky anebo expresní dodávky apod. – má prodávající právo požadovat od kupujícího plnou náhradu takto vzniklých nákladů. Kupující je povinen tyto vzniklé mimořádné náklady uhradit prodávajícímu v jejich plné výši.

10.4. V případě nesplnění kterékoliv z výše uvedených podmínek v tomto bodě ze strany kupujícího nedojde k platnému odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, jelikož prodávající nebude v tomto případě akceptovat odstoupení od smlouvy a kupujícím odevzdané anebo vrácené zboží na náklady kupujícího vrátí zpět kupujícímu.

10.5. Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, kupující nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je: prodej zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem není možné vrátit; prodej zvukových anebo obrazových záznamů, které už kupující rozbalil; prodej počítačových programů, které kupující rozbalil.

10.6. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy anebo řádného vrácení zboží ve smyslu tohoto článku VOP, je prodávající oprávněný vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla podle příslušných platných právních předpisů.

 

 1. Recyklace

 

11.1. Prodávající vykonává zpětný odběr použitého zboží určeného k ekologické likvidaci. Kupující může takové zboží bezplatně odevzdat v prodejně prodávajícího v případě, že se prokáže u prodávajícího dokladem o nákupu tohoto zboží přímo u prodávajícího.

11.2. Prodávající může zpětný odběr zboží k likvidaci odmítnout z důvodu, že odevzdávané zboží neobsahuje základní komponenty zboží, tj. jedná se jen o odpad anebo z důvodu kontaminace zboží, představující riziko pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců prodávajícího.

11.3. Prodávající zpětný odběr zboží k ekologické likvidaci vykonává u těchto komoditních skupin: elektrické a elektronické zařízení, baterie.

 

 1. Všeobecné ustanovení

 

12.1. Všechny výkresy, popisy a jiná technická dokumentace, která se týká zboží prodávajícího, patří společnosti MOLPIR GROUP CZ a.s., přičemž bez souhlasu prodávajícího nemůže kupující tyto dokumenty použít k jinému účelu kromě montáže (zástavby) zboží, jeho použití anebo údržbu. Bez předchozího souhlasu prodávajícího je zvláště zakázáno kupujícímu tyto dokumenty rozmnožovat a rozšiřovat a/nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

12.2. Pokud prodávající poskytne kupujícímu vzorky zboží, tyto zůstávají výlučným vlastnictvím prodávajícího, a proto kupující není oprávněný je zpřístupnit třetím osobám bez předcházejícího souhlasu prodávajícího.

12.3. Pokud prodávající zhotoví jakékoliv nové nástroje a přípravky, za účelem výroby atypického zboží (tj. zboží nestandardní konstrukce), tyto zůstávají v jeho výlučném vlastnictví, a to i v případě, že se kupující podílel na úhradě nákladů na jejich zhotovení.

 1. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto VOP prodávajícího jsou pro kupujícího závazné ode dne jejich zveřejnění v sídle společnosti prodávajícího a na internetové stránce prodávajícího: www.molpir.cz. Tyto VOP jsou závazné pro kupujícího ve znění platném v den koupi zboží anebo odeslání objednávky kupujícím v rámci internetového obchodu.

13.2. Odesláním objednávky potvrzuje kupující, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně přepravních a expedičních nákladů, VOP, reklamační řád v platném znění v okamžiku koupi zboží anebo odeslání objednávky kupujícím v rámci internetového obchodu. Kupující zasláním objednávky a převzetím faktury, kterou mu vystavil prodávající za dodání zboží, zároveň prodávajícímu potvrzuje, že si tyto VOP řádně přečetl, jejich znění plně porozuměl a že v celém rozsahu s nimi souhlasí, že jeho vůle být vázán těmito VOP při koupi zboží je svobodná a vážná, a že jeho projev vůle směřující k uzavření kupní smlouvy na dodání zboží je srozumitelný a určitý, a že tyto VOP přijal bez výhrad, ne v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

13.3. Abychom mohli plnit naše povinnosti ze Smlouvy a povinnosti uložené právními předpisy a chránit naše oprávněné zájmy, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a některé další údaje, které jste nám v souvislosti s uzavřením Smlouvy poskytl. Tyto údaje zpracováváme pro účely uzavření Smlouvy, poskytování plnění dle Smlouvy, k jejímu ukončení a uplatňování práv ze Smlouvy. Proti zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů máte právo kdykoliv podat námitku. Více informací o zpracování osobních údajů včetně svých práv naleznete na našich webových stránkách http://www.molpir.com/cz/ v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

13.4. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu těchto VOP musí být uzavřena v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

13.5. V případě, že se kterákoliv část těchto VOP stane neplatnou a/nebo neúčinnou, tato skutečnost nemá žádný vliv na platnost a účinnost zbylých částí těchto VOP, které zůstávají nadále platné a účinné, tj. závazné pro kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP v případě potřeby jejich souladu s novou, závaznou legislativou ČR anebo z důvodu vlastní potřeby jejich budoucí aktualizace. V těchto případech je prodávající oprávněný změnit znění těchto VOP, přičemž jejich změněné aktuální znění je zároveň bez prodlení povinen zveřejnit na svojí internetové stránce: www.molpir.cz.

13.6. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 25.5.2018. Přijetím těchto VOP se ruší platnost všech předchozích obchodních podmínek společnosti MOLPIR GROUP CZ a.s. platných a účinných do dne 24.5.2018.